زرد قبا - فهلیان

تو خود اویی.... بخود آی تا در خانه متروکۀ هرکس ننشـــینی و بجز روشنــی شعشـعۀ پرتـو خود هیچ نبـینـی و گلِ وصل بـچیـنی....

دی 92
2 پست
مرداد 91
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
6 پست
اسفند 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
6 پست
تیر 86
1 پست